Koulutukset

Orga­ni­saation muutos

Muutoksen johtamisen tehovalmennus (2 pv)

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tehokkaan muutos­joh­ta­misen perusteet ja muutos­joh­tajan tehtävät. Käsittelemme hyvän muutossuunnitelman laatimista ja muutoksen etenemisen seurannan järjestämistä. Paneu­dumme syväl­li­sesti siihen, millaista osaa­mista muutos­joh­ta­minen vaatii.

Koulutus auttaa ymmär­tämään muutos­vas­ta­rinnan luonteen ja sen synty­miseen vaikut­tavat tekijät. Käymme läpi erilaisia keinoja oman orga­ni­saation muuto­skyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Pohdimme vaikuttavan muutos­vies­tinnän perusteita, ja keinoja vies­tinnän onnis­tu­misen seurantaan.

Koulutus tarjoaa runsaasti apuvä­li­neitä käytännön muutosjohta­mistyön tueksi. Harjoi­tuk­sissa haemme yhdessä ratkaisuja osal­lis­tujien omien muutos­hank­keiden haasteisiin. Pien­ryh­mä­kou­lu­tuk­semme mahdol­listaa syväl­lisen koke­musten vaihdon osal­lis­tujien kesken.

Hyödyt osallistujille

  • Tunnistat muutos­joh­tajan roolin ja tehtävät erilai­sissa muutoshankkeissa
  • Ymmärrät millaisia taitoja tehokas muutos­joh­ta­minen edel­lyttää
  • Osaat arvioida oman organi­saa­tiosi muutos­kykyä ja muutos­vas­ta­rinnan lähteitä
  • Löydät toimivia tapoja muutos­vas­ta­rinnan lievit­tä­mi­seksi
  • Osaat viestiä muutoshankkeestasi vaikuttavasti eri sidosryhmille
  • Osaat johtaa vaativia muutos­hank­keita entistä taita­vammin

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)j-impact.fi.